HI !   欢迎来到德信金融
金融超市
每日股评
7日年化(%)
万份收益
日期
对不起目前还没有相关信息!

 

    每日股评 2017年10月27日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月27日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月26日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月26日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月25日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月25日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月24日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月24日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月23日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月23日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月20日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月20日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月17日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月17日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月12日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月12日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月11日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月11日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月10日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月10日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年10月9日 (点击查看)

    每日股评 2017年10月9日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月28日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月28日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月27日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月27日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月26日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月26日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月25日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月25日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月22日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月22日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月21日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月21日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月20日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月20日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月19日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月19日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月18日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月18日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月15日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月15日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月14日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月14日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月13日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月13日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月12日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月12日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月11日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月11日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月8日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月8日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月7日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月7日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月6日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月6日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月5日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月5日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月4日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月4日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年9月1日 (点击查看)

    每日股评 2017年9月1日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月31日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月31日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月30日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月30日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月29日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月29日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月28日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月28日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月25日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月25日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月24日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月24日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月23日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月23日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月22日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月22日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月21 (点击查看)

    每日股评 2017年8月21日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月18日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月18日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月17日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月17日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月16日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月16日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月15日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月15日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月14日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月14日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月11日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月11日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月10日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月10日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月9日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月9日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月8日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月8日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月7日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月7日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月4日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月4日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月3日 (点击查看)

    每日股评 2017年8月3日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月2 (点击查看)

    每日股评 2017年8月2日开盘 (点击查看)

    每日股评 2017年8月1 (点击查看)

    每日股评 2017年8月1 (点击查看)

    每日股评 2017年7月31 (点击查看)

    每日股评 2017年7月31 (点击查看)

    每日股评 2017年7月28 (点击查看)

    每日股评 2017年7月28 (点击查看)

    每日股评 2017年7月27 (点击查看)

    每日股评 2017年7月27 (点击查看)

    每日股评 2017年7月26 (点击查看)

    每日股评 2017年7月26 (点击查看)

    每日股评 2017年7月25 (点击查看)

    每日股评 2017年7月25 (点击查看)

    每日股评 2017年7月24 (点击查看)

    每日股评 2017年7月24 (点击查看)

    每日股评 2017年7月21 (点击查看)

    每日股评 2017年7月21 (点击查看)

    每日股评 2017年7月20日收 (点击查看)

    每日股评 2017年7月20 (点击查看)

    每日股评 2017年7月19日收 (点击查看)

    每日股评 2017年7月19 (点击查看)

    每日股评 2017年7月18日收 (点击查看)

    每日股评 2017年7月18 (点击查看)

    每日股评 2017年7月17日收 (点击查看)

    每日股评 2017年7月17 (点击查看)

    每日股评 2017年7月14 (点击查看)

    每日股评 2017年7月14 (点击查看)

    每日股评 2017年7月13 (点击查看)

    每日股评 2017年7月13 (点击查看)

    每日股评 2017年7月12 (点击查看)

    每日股评 2017年7月12 (点击查看)

    每日股评 2017年7月11 (点击查看)

    每日股评 2017年7月11 (点击查看)

    每日股评 2017年7月10 (点击查看)

    每日股评 2017年7月10 (点击查看)

    每日股评 2017年7月7 (点击查看)

    每日股评 2017年7月7 (点击查看)

    每日股评 2017年7月6 (点击查看)

    每日股评 2017年7月6 (点击查看)

    每日股评 2017年7月5 (点击查看)

    每日股评 2017年7月5 (点击查看)

    每日股评 2017年7月4 (点击查看)

    每日股评 2017年7月4 (点击查看)

    每日股评 2017年7月3日收 (点击查看)

    每日股评 2017年7月3 (点击查看)

 

 

    每日股评 2017年5月26 (点击查看)

    每日股评 2017年5月26 (点击查看)

    每日股评 2017年5月25 (点击查看)

    每日股评 2017年5月25 (点击查看)

    每日股评 2017年5月24 (点击查看)

    每日股评 2017年5月24 (点击查看)

    每日股评 2017年5月23 (点击查看)

    每日股评 2017年5月23 (点击查看)

    每日股评 2017年5月22 (点击查看)

    每日股评 2017年5月22 (点击查看)

    每日股评 2017年5月19 (点击查看)

    每日股评 2017年5月19 (点击查看)

    每日股评 2017年5月18 (点击查看)

    每日股评 2017年5月18 (点击查看)

    每日股评 2017年5月17 (点击查看)

    每日股评 2017年5月17 (点击查看)

    每日股评 2017年5月16 (点击查看)

    每日股评 2017年5月16 (点击查看)

    每日股评 2017年5月15 (点击查看)

    每日股评 2017年5月15 (点击查看)

 

 

    每日股评 2017年3月20 (点击查看)

    每日股评 2017年3月20 (点击查看)

    每日股评 2017年3月17 (点击查看)

    每日股评 2017年3月17 (点击查看)

    每日股评 2017年3月16 (点击查看)

    每日股评 2017年3月16 (点击查看)

    每日股评 2017年3月15 (点击查看)

    每日股评 2017年3月15 (点击查看)

    每日股评 2017年3月14 (点击查看)

    每日股评 2017年3月14 (点击查看)

    每日股评 2017年3月13 (点击查看)

    每日股评 2017年3月13 (点击查看)

    每日股评 2017年3月10 (点击查看)

    每日股评 2017年3月10 (点击查看)

    每日股评 2017年3月9 (点击查看)

    每日股评 2017年3月9 (点击查看)

    每日股评 2017年3月8 (点击查看)

    每日股评 2017年3月8 (点击查看)

    每日股评 2017年3月7 (点击查看)

    每日股评 2017年3月7 (点击查看)

    每日股评 2017年3月6 (点击查看)

    每日股评 2017年3月6 (点击查看)

    每日股评 2017年3月3 (点击查看)

    每日股评 2017年3月3 (点击查看)

    每日股评 2017年3月2 (点击查看)

    每日股评 2017年3月2 (点击查看)

    每日股评 2017年3月1 (点击查看)

    每日股评 2017年3月1 (点击查看)

 

 

    每日股评 2017年2月28 (点击查看)

    每日股评 2017年2月28 (点击查看)

    每日股评 2017年2月27 (点击查看)

    每日股评 2017年2月27 (点击查看)

    每日股评 2017年2月24 (点击查看)

    每日股评 2017年2月24 (点击查看)

    每日股评 2017年2月23 (点击查看)

    每日股评 2017年2月23 (点击查看)

    每日股评 2017年2月22 (点击查看)

    每日股评 2017年2月22 (点击查看)

    每日股评 2017年2月21 (点击查看)

    每日股评 2017年2月21 (点击查看)

    每日股评 2017年2月20 (点击查看)

    每日股评 2017年2月20 (点击查看)

    每日股评 2017年2月17 (点击查看)

    每日股评 2017年2月17 (点击查看)

    每日股评 2017年2月16 (点击查看)

    每日股评 2017年2月16 (点击查看)

    每日股评 2017年2月15 (点击查看)

    每日股评 2017年2月15 (点击查看)

    每日股评 2017年2月14 (点击查看)

    每日股评 2017年2月14 (点击查看)

    每日股评 2017年2月13 (点击查看)

    每日股评 2017年2月13 (点击查看)

    每日股评 2017年2月10 (点击查看)

    每日股评 2017年2月10 (点击查看)

    每日股评 2017年2月9 (点击查看)

    每日股评 2017年2月9 (点击查看)

    每日股评 2017年2月8 (点击查看)

    每日股评 2017年2月8 (点击查看)

    每日股评 2017年2月7 (点击查看)

    每日股评 2017年2月7 (点击查看)

    每日股评 2017年2月6 (点击查看)

    每日股评 2017年2月6 (点击查看)

    每日股评 2017年2月3 (点击查看)

    每日股评 2017年2月3 (点击查看)

    每日股评 2017年1月26 (点击查看)

    每日股评 2017年1月26 (点击查看)

    每日股评 2017年1月25 (点击查看)

    每日股评 2017年1月25 (点击查看)

    每日股评 2017年1月24 (点击查看)

    每日股评 2017年1月24 (点击查看)

    每日股评 2017年1月23 (点击查看)

    每日股评 2017年1月23 (点击查看)

    每日股评 2017年1月20 (点击查看)

    每日股评 2017年1月20 (点击查看)

    每日股评 2017年1月19 (点击查看)

    每日股评 2017年1月19 (点击查看)

    每日股评 2017年1月18 (点击查看)

    每日股评 2017年1月18 (点击查看)

    每日股评 2017年1月17 (点击查看)

    每日股评 2017年1月17 (点击查看)

    每日股评 2017年1月16 (点击查看)

    每日股评 2017年1月16 (点击查看)

    每日股评 2017年1月13 (点击查看)

    每日股评 2017年1月13 (点击查看)

    每日股评 2017年1月12 (点击查看)

    每日股评 2017年1月12 (点击查看)

    每日股评 2017年1月11 (点击查看)

    每日股评 2017年1月11 (点击查看)

    每日股评 2017年1月10 (点击查看)

    每日股评 2017年1月10 (点击查看)

    每日股评 2017年1月9 (点击查看)

    每日股评 2017年1月9 (点击查看)

    每日股评 2017年1月6 (点击查看)

    每日股评 2017年1月6 (点击查看)

    每日股评 2017年1月5 (点击查看)

    每日股评 2017年1月5 (点击查看)

    每日股评 2017年1月4 (点击查看)

    每日股评 2017年1月4 (点击查看)

    每日股评 2017年1月3 (点击查看)

    每日股评 2017年1月3 (点击查看)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    每日股评 2016年12月30 (点击查看)

    每日股评 2016年12月30日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月29 (点击查看)

    每日股评 2016年12月29日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月28 (点击查看)

    每日股评 2016年12月28日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月27 (点击查看)

    每日股评 2016年12月27日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月26 (点击查看)

    每日股评 2016年12月26日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月23 (点击查看)

    每日股评 2016年12月23日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月22 (点击查看)

    每日股评 2016年12月22日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月21 (点击查看)

    每日股评 2016年12月21日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月20 (点击查看)

    每日股评 2016年12月20日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月19 (点击查看)

    每日股评 2016年12月19日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月16 (点击查看)

    每日股评 2016年12月16日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月15 (点击查看)

    每日股评 2016年12月15日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月14 (点击查看)

    每日股评 2016年12月14日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月13日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月13日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月12日收盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月12日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月9日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月9日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月8日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月8日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月7日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月7日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月6日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月6日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月5日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月5日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月2日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月2日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年12月1日 (点击查看)

    每日股评 2016年12月1日开盘 (点击查看)

 

 

 

    每日股评 2016年11月30日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月30日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月29日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月29日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月28日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月28日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月25日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月25日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月24日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月24日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月23日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月23日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月22日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月22日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月21日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月21日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月17日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月17日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月16日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月16日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月15日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月15日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月14日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月14日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月11日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月11日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月10日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月10日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月9日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月9日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月8日 (点击查看)

    每日股评 2016年11月8日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月7日收盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月7日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月4日收盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月4日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月3日收盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月3日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月2日收盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月2日开盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月1日收盘 (点击查看)

    每日股评 2016年11月1日开盘 (点击查看)

 

扫描下方二维码关注德信服务号了解更多理财信息

德信车贷二维码

公司地址:沈阳市沈河区团结路新地中心3号楼21楼

热线电话:13204015551

www.sydxjr.com

 
COPYRIGHT © 沈阳德信融汇投资管理有限公司.   ALL RIGHT RESERVED.  技术支持:海东科技